Grundlaget for beslutningen om at etablere Bølgen var, at befolkningstallet i Hellebæk/Ålsgårde var øget kraftigt i begyndelsen af 90’erne, og der konstateredes en absolut mangel på tilbud, specielt til områdets børn og unge, som ofte var alene i dagtimerne på grund af forældrenes begrænsede muligheder for at få arbejde i lokalområdet. 

Heri ligger også en erkendelse af at området er et af de eneste med stigende befolkningstal men samtidig mangler området de faciliteter der kendetegner en rigtig by:

  • Ordentligt indkøbscenter
  • Lokalt bibliotek 

Bølgens arbejde har været præget af et unikt samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen, lokalt manifesteret i henholdsvis Kulturhuset Bølgen og Bølgens Fritidsklub.

Bølgen består af 2 afdelinger: Hjertekamre der er gensidigt afhængige. Dette samarbejde er aldrig formelt beskrevet, men er opstået hen af vejen. En af udfordringerne ved samarbejdet er at både klub og center har kerneopgaver det forventes vi løser. Derudover er der en række opgaver der ligger i det "Fælles 3". Opgaverne i det ”Fælles 3.” er særligt følsomme overfor ændringer af strukturel, økonomisk eller organisatorisk art i henholdsvis KIB og DS. Disse to dele af huset samarbejder omkring betjeningen af områdets børn og unge på følgende måde:

Fritidsklubben Bølgen betjener børn i alderen 10-14 år som en traditionel fritidsklub, dog med den forskel fra andre klubber, at man er i stand til at udnytte de mange spændende muligheder, der rummes i huset.

Man bestræber sig også i klubben på at skabe en glidende overgang, for de ældste børn, til det mere selvstændige ungdomsliv, der venter dem i aktivitetscenterets regi. Derfor har klubben besluttet at udstationere en medarbejder i centerdelen 37 timer om ugen med dette formål.

Klubben er siden åbningen i 1996 vokset fra 90 til 320 indskrevne børn – en forøgelse, der naturligvis også har vidtrækkende konsekvenser for såvel børnenes videre brug af Kulturhuset, som den totale personalesammensætning i huset.

Kulturhuset Bølgen er et frit og åbent tilbud til alle over 12 år.

Huset rummer:

  • Café, som er et tvangfrit mødested for områdets unge
  • Biblioteksbetjening
  • Lille bogsamling
  • Fri adgang til computere med internet
  • Værksteder for musik og video
  • Storskærmsvideo
  • Møde- og arrangementslokaler
  • Personale, der aktivt indgår i samarbejde med brugerne omkring de kulturelle, sportslige, uddannelsesmæssige og sociale oplevelser, der præger deres hverdag

Samarbejde i SSPK-regi er også en naturlig del af den helhedsopfattelse, som ligger til grund for det daglige arbejde i Bølgen. Fritidsklubben og Kulturhuset deltager i et samarbejde med Hellebæk Skolen omkring det fritids-/idrætsområde, som støder op til huset. 

Gennem sin tilstedeværelse i lokalområdet har “Bølgen” med sine mange relevante tilbud skabt alternativer til at hænge på hjørnerne, begå hærværk osv. I stedet giver stedet børnene og de unge mulighed for en fritid med indhold og kulturelle værdier. Vi kan i dag konstatere, at såvel brugere, de handlende, forældre og andre borgere i området udtrykker tilfredshed og glæde ved huset 

Der er et stort behov, blandt de voksne og specielt seniorerne i området, for et samlingspunkt for kulturelle og sociale aktiviteter i og udenfor husets fysiske rammer. Bølgen opfattes i dag af områdets borgere, som en vigtig del af områdets identitet. 

Det er lykkedes os at få foredrag, koncerter, film, familiefester, rejser, børnedisco, mm. i gang, ligesom Bølgen er et yndet mødested for grundejerforeninger, mødregrupper, pensionistgrupper osv. Denne brede vifte af tilbud har været medvirkende til at gøre Bølgen kendt og populær ikke kun i lokalområdet, men i hele kommunen. Vi vil blive ved med at knytte forbindelser til og mellem foreninger, interessegrupper, institutioner og enkeltpersoner i området.

Bølgen er beliggende på området Jämtlandsvej 1 i et hus, som blev bygget til formålet i 1995. Fritidsklubben har desuden senere erhvervet den tidligere socialforvaltning på Jämtlandsvej 4, som i dag rummer den del, der kaldes Baljen. En udvidelse af Bølgen med et egentligt bibliotek, har været planlagt siden åbningen, men er endnu ikke blevet bevilget af Helsingør Byråd.